Family Crests ▫ Coats of Arms ▫ Heraldic Crests ▫ Family Names ▫ Scottish Clan Crests ▫ Name Histories ▫ Family Name Heritage ▫ Regimental Crests ▫ Armed Forces/Military Badges ▫ Wedding, Anniversary & Heirloom Gifts ▫  European Names Research ▫ Heraldic Banners ▫ Family Plaques ▫ Sports Badges
 


Region Search
Showing a selection of names for : Romania
\ Abaza \ Alecsandri \ Alexandru \ Amiras \ Ana \ Anghelescu \ Arapu \ Argiropol \ Abraham \ Ahlefeld \ Albrich \ Aldulianu \ Alfridi \ Angermayer \ Arz \ Arbenief \ Asch

\ Bartels \ Batory \ Baussner \ Belrupt \ Binder \ Breckner \ Bartuska \ Brenner \ Brunek \ Babeanu \ Babes \ Balaceanu \ Balcescu \ Baleanu \ Balica \ Balota \ Boblea

\ Chinnetti \ Chlumczansky \ Chorinski \ Cloos \ Closius \ Conrad \ Csatth \ Csupe \ Czako \ Czekelius \ Czigler \ Caliarhi \ Calinescu \ Callimaki \ Calmutzki \ Cananu \ Candiano \ Carp \ Carpenisanu

\ Dancescu \ Dietrich \ Dietterich \ Dinescu \ Dobrogeanu \ Dorsner \ Draudt \ Dudnic \ Damari \ Deleanu \ Densusianu \ Docan \ Donici \ Dargalina \ Dragusescu \ Dudescu

\ Enyetter \ Epureanu \ Esarcu

\ Fa (von) \ Fabini \ Fetter \ Fiedler (Edle von) \ Filstich \ Foldvary \ Frendl \ Falculanu \ Farcasanu \ Farfara \ Filipescu \ Filitti \ Fleva \ Florescu \ Forascu

\ Gortz \ Gafencu \ Gane \ Ganescu \ Ghika \ Gigurtu \ Giurescu \ Golfineanu \ Gogoase

\ Habasescu \ Habudeanu \ Haller \ Hangery \ Haralamb \ Hasdeu \ Herescul \ Hodos \ Holban

\ Ioane \ Iamandi \ Iarca \ Ionescu \ Isacescul \ Istrati \ Iurascu \ Izlozeanu \ Isacescu

\ Jianu \ Jora \ Josika \ Jurca \ Jurgea

\ Karacsay \ Kiszling \ Klein \ Knebel \ Kockh \ Koller \ Korda \ Koszak \ Kalinderu \ Kapri \ Kesco \ Konaki \ Kostaki \ Krupenski

\ Lacusteanu \ Laczkfy \ Lamotescu \ Lapatti \ Latescu \ Lazu \ Lecca \ Lehliu \ Lens \ Lerescu \ Leoprich \ Leprich \ Leppericht

\ Macicasi \ Magheru \ Marakovich \ Manescu \ Maniu \ Marghiloman \ Mavrogheni \ Mavrocorpatu \ Meltzl \ Mazilu

\ Nacul \ Napragy \ Neculce \ Negri \ Nicolae

\ Obedeanu \ Odobescu \ Oelberg \ Olanescu \ Onciul \ Ostrovu

\ Paianu \ Palada \ Pallady \ Pardescu \ Parscoveanu \ Pennescu \ Petrino \ Plagino \ Plesoiano \ Pogan \ Pop \ Popa

\ Racotta \ Racovitza \ Raillet \ Rascanu \ Ratescu \ Razu \ Riosanu \ Robescu \ Romalo \ Rheter \ Razvan

\ Samorcas \ Sarateanu \ Samboteanu \ Seracin \ Sibiceanu \ Sihleanu \ Skina \ Slatineanu \ Stosz

\ Talaba \ Talpa \ Tatarescu \ Tigveanu \ Topliceanu \ Turnu \ Tiu

\ Urdareanu \ Ureche

\ Vaitolanu \ Varzaru \ Varnay \ Veisa \ Venin \ Vancea \ Vasai

\ Ypsilanti

\ Zamfirescu \ Zapolya \ Zatreanu \ Zefcari

 

If you have a question about any aspect of our service or our products, please do email us.

click to view the Quality of our work

Jargon Buster

tel: +44.(0)1904 651206- 01580 211383+44 (0) 1463 222 349

- +44 (0) 1463 715 868

info@heraldry.co.uk

 

2005 AncestralName ▫ all rights reserved